نوع قطار: درجه یک 4 تخته خلیج فارس

قیمت بلیط:65 تا73 هزار تومان

 حرکت از ملایر: یک روز در میان

 حرکت از مشهد: یک روز در میان

برنامه تابستان

http://www.raja.ir/dorsapax/userfiles/file/barnameharkat/tabestan94-1.pdf

 

حرکت قطار از ملایر و مشهد به صورت یک روز در میان است یعنی یک هفته شنبه، دوشنبه، چهارشنبه و جمعه و هفته بعد یکشنبه، سه شنبه و پنج شنبه خواهد بود.