نوع قطار: درجه یک 4 تخته خلیج فارس

قیمت بلیط:

ساعت حرکت از ملایر: یک روز در میان ساعت

ساعت ورود به مشهد:  روز بعد

ساعت حرکت از مشهد: یک روز در میان ساعت

ساعت ورود به ملایر: روز بعد

حرکت قطار از ملایر و مشهد به صورت یک روز در میان است یعنی یک هفته شنبه، دوشنبه، چهارشنبه و جمعه و هفته بعد یکشنبه، سه شنبه و پنج شنبه خواهد بود.