نوع قطار: درجه یک 4 تخته خلیج فارس

قیمت بلیط: 52000 تومان

ساعت حرکت از ملایر: یک روز در میان ساعت 13:55

ساعت ورود به مشهد: 9 روز بعد

ساعت حرکت از مشهد: یک روز در میان ساعت 16

ساعت ورود به ملایر: 11:20 روز بعد

حرکت قطار از ملایر و مشهد به صورت یک روز در میان است یعنی یک هفته شنبه، دوشنبه، چهارشنبه و جمعه و هفته بعد یکشنبه، سه شنبه و پنج شنبه خواهد بود.

برنامه حرکت قطارها