نوع قطار: درجه یک 4 تخته خلیج فارس

قیمت بلیط: 50000 تومان

ساعت حرکت از ملایر: یک روز در میان ساعت 14:30

ساعت ورود به مشهد: 10:25 روز بعد

ساعت حرکت از مشهد: یک روز در میان ساعت 15:40

ساعت ورود به ملایر: 11:25 روز بعد

حرکت قطار از ملایر و مشهد به صورت یک روز در میان است یعنی یک هفته شنبه، دوشنبه، چهارشنبه و جمعه و هفته بعد یکشنبه، سه شنبه و پنج شنبه خواهد بود.

برنامه حرکت قطارها